قلدری،-سازگاری-هیجانی،-هوش-هیجانی،-دانش-آموز-در-روان-شناسی

قلدری، سازگاری هیجانی، هوش هیجانی، دانش آموز در روان شناسی

1399/10/29

چکیده قلدری رفتاری است که از کسی یا بیشتر سر میزند به‌صورت عمدی صدمه‌ای را بر دیگران تحمیل می‌کند.محققان تمایل دارند که قبول کنند که قلدری تکرار می‌شود و به شیوه‌های گوناگونی هم اتفاق میافتد.جدیداً قلدری از دیگر رفتارهای مورداستفا ...