معانی-رنگ-رز

معانی رنگ رز

1403/4/28

در حالی که هر گل داستان شگفت انگیزی برای گفتن دارد، گل رز در تاریخ فراوان و معنای رنگ خود به تنهایی ایستاده است. به قدری که ما نتوانستیم در برابر دادن کمی ترجیحی به آن و اختصاص فضایی جداگانه به نمادگرایی غنی آن مقاومت کنیم. گل رز که صدها سال برای انتقال پ ...